asd Technologia żywienia

Projekt ZGDE

Jesteś tutaj: Strona główna » Technologia żywienia
czwartek, 17 Kwi 2014

Technologia żywienia

Email

Cel studiów:

Poszerzenie zakresu wiedzy merytorycznej oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie technologii żywienia w systemie kształcenia zawodowego

Kto może podjąć studia:

 

Studia kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych. Adresatami studiów podyplomowych mogą być:

1) Absolwenci studiów wyższych na kierunku (specjalności nauki o rodzinie, socjologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, polityka społeczna, psychologia, fizjoterapia, analityka medyczna, farmacja, kosmetologia, zdrowie publiczne, położnictwo, medycyna, stomatologia, weterynaria, dietetyka, zootechnika, technologia żywności i żywienie człowieka, biologia, biotechnologia. lub

2) Absolwenci studiów wyższych na kierunku (specjalności) innym niż w punkcie 1) a ponadto ukończyli studia podyplomowe w takim zakresie, w jakim studia podyplomowe realizowane w ramach projektu przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

 

Absolwenci:

Absolwenci uzyskują kwalifikacje pedagogiczne wymagane do podjęcia pracy nauczyciela/wykładowcy w zakresie technologii żywienia i mogą ubiegać się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych zajmujących się nauczaniem a głównie w:
a) Placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego
b) Publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych
c) Instytutach badawczych i naukowych

Program studiów:

Program studiów dostosowano do potrzeb i wymagań pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie technologii żywienia, ukierunkowany na kształcenie i rozwijanie kompetencji psychodydaktycznych niezbędnych do realizowania programowych zadań dydaktycznych i wychowawczych. Uczestnicy w czasie studiów zostaną zapoznani z nowymi trendami, różnorodnymi metodami i technikami pracy dydaktycznej w sferze żywienia człowieka oraz wezmą udział w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych związanych z tworzeniem własnego warsztatu dydaktycznego pozwalającego na:

a) Rozpoznawanie rozwojowych potrzeb uczniów i trafne określanie celów nauczania, wychowania oraz projektowanie pracy z uczniem
b) Stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych przygotowujących uczniów do rozwijania zdolności i zainteresowań, do samokształcenia i świadomego kierowania własnym rozwojem
c) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, za jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej
d) Analizowanie własnych działań dydaktycznych i wychowawczych

Merytorycznym założeniem studiów jest kompleksowość przekazywanej wiedzy. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z całokształtem problematyki żywienia w różnych jej aspektach. Praktycznym założeniem studiów jest funkcjonalna użyteczność przekazywanej wiedzy.

Ramowy program studiów:

Każdy uczestnik studiów odbędzie 150 godzinną praktykę pedagogiczną --> Program praktyk

Każdy program przewiduje również 2h zajęcia z równości szans kobiet i mężczyzn.

Studia trwają 3 semestry.

Organizacja studiów:

Miejsce: Kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Czas: soboty i niedziele - co dwa tygodnie, ewentualnie po ustaleniu z grupą słuchaczy, jeśli będzie to dla nich dogodne, również w piątki popołudniami.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

  1. formularz zgłoszeniowy (wypełniany on-line na stronie www.rekrutacja.zgde.pl w zakładce rekrutacja)
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) na kierunku, który daje przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnego z wybranym kierunkiem studiów podyplomowych;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w przypadku wymienionym w § 4 ust. 3 pkt 3 Regulaminu
  4. kopia dowodu osobistego
  5. 2 zdjęcia do indeksu - indeks studiów wyższych (do wglądu), suplement do dyplomu
  6. w przypadku spełnienia kryterium dodatkowego – zaświadczenie o dochodach

Kryteria dodatkowe - zostaną zastosowane preferencje w dostępie dla osób:

  1. zamieszkałych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich
  2. osób 45+
  3. posiadających dochód miesięczny poniżej płacy minimalnej

Dodatkowe informacje dla kandydatów:

Dział Rekrutacji
Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
30-705 Kraków, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1
tel. 012 252 44 00

Znajdź nas na Facebook'u